SALGSBETINGELSER FOR STORK AS

 

1. Generelt

Følgende betingelser gjelder for Stork As (selger), dersom ikke annet er skriftlig avtalt.


2. Tilbud og pris

Ved alle salg gjelder leveringsdatoens pris dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Selger forbeholder seg rett til endring av

tilbud, priser og rabatter uten varsel. En ordre er gyldig når ordren er registrert hos selger.

Dersom ikke annet er angitt, er priser gitt i tilbud gyldig i 30 dager fra tilbudsdato. Selger tar forbehold om rett til

prisjustering på grunn av endrede valutakurser, innkjøpspriser, tollsatser, avgifter, internasjonale råvarepriser eller andre

forhold som selger ikke er herre over. Prisene er eks mva og forstås netto pr enhet. Miljøgebyr på avgiftspliktige varer er

inkludert. Kun skriftlige bestillinger er bindende.


3. Betalingsbetingelser

Ved etablert kredittforhold er våre betalingsbetingelser netto pr. 30 dager fra fakturadato, dersom ikke annet er avtalt.

Ved betaling etter forfall forbeholder vi oss retten til å beregne etterskuddsrenter. Ved mislighold av betalingsbetingelse

gjelder kontant betaling ved levering.


4. Levering

Leveringstiden gjelder fra den dato bestillingen er teknisk klarlagt hos selger. Umiddelbart etter at bestillingen er

akseptert, skal selger bekrefte ordren, og gjøre oppmerksom på eventuelle avvik i forhold til kjøpers spesifikasjoner,

kvantiteter og leveringstid. Leveringstiden er angitt etter beste skjønn og vi tar forbehold om endringer som skyldes

forhold utenfor vår kontroll.

All varelevering er ”EXW lager Kolsås”.

Etter anmodning besørger vi transportforsikring for kundens regning.


5. Forsinkelse

Om en leveranse forsinkes eller forhindres på grunn av streik, lockout, blokade, eksport- eller importforbud, uteblitt

leveranse fra selgers leverandør, transportvanskeligheter eller andre omstendigheter utenfor selgers kontroll, har selger

intet ansvar for en slik forsinkelse. Dette gjelder også om forsinkelsen eller hindringen oppstår ved utgangen av den

avtalte leveringstid.


6. Retur av varer

Retur kan skje kun med samtykke fra STORK AS. Fakturanummer, dato og årsak til retur må oppgis. Varen må være i

original stand og i originalemballasje uten skade av noen art til følgende betingelser:

1. Varer som er feilsendt av STORK AS - 100 % kreditt av fakturabeløp

2. Varer som returneres innen fakturaforfall - 90 % kreditt av varens kostnad

3. Varer som returneres etter fakturaforfall, men innen 3 mnd. etter fakturadato - 75 % kreditt av varens kostnad

4. Varer som returneres etter fakturaforfall, men innen 1 år etter fakturadato - 50 % kreditt av varens kostnad

5. Varer eldre enn 1 år fra fakturadato tas normalt ikke i retur.

Det gis ikke kreditt av fraktkostnader under punkt 2, 3 og 4.

Spesielle produkter som er bestilt ved fabrikk spesielt for kjøper, kan kun annulleres om respektive fabrikk innvilger slik

retur.


7. Feil ved varen.

Anmerkning om feil ved vare skal fremsettes innen 8 dager etter mottak. Selgeren forbeholder seg retten til å reparere

varen eller erstatte den med en tilsvarende ny.

Med mindre selger har opptrådt uaktsomt er han uten ansvar for skade eller tap kjøperen påføres som følge av feil ved

varen. Dette gjelder også dersom kjøperen blir erstatningsansvarlig overfor tredjepart. Feilaktig vare skal returneres om

selger ønsker dette.


8. Garanti/Service

Garanti tiden er 24 måneder fra leveringsdato. Garantien dekker material – og produksjonsfeil og er begrenset til fri

reparasjon og utskiftning av deler på selgers verksted i den ordinære arbeidstid. Ønskes garantiservice utført hos

kunden, belastes reise og diett etter regning.

Garantiansvar bortfaller hvis:

  • Det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke
  • Betalingsbetingelsene ikke er oppfylt
  • Varen er skadet som følge av ukyndig behandling
  • Varen ikke er montert etter gjeldende regler og instruks


9. Annullering av ordre

Annullering av ordre kan kun foretas etter samtykke fra STORK AS. Kostnader ved annullering, frakt og lignende blir i

sin helhet belastet kjøper, minimum 10 % av vareverdi. Spesielle produkter som er bestilt ved fabrikk spesielt for kjøper

kan kun annulleres om respektive fabrikk godtar annulleringen. Gebyr for spesielle produkter fastsettes ved skjønn, men

dog min. 30 % fradrag fra fakturaverdi dersom ikke annet er avtalt med STORK AS.


10. Ansvar for mangler/ansvarsfraskrivelse

Selgeren er ansvarlig for de solgte gjenstander dersom det i rett tid reklameres på mangler som har oppstått på grunn av material- eller fabrikasjonsfeil, eller andre mangler som skyldes selgerens forhold. Skade må meddeles øyeblikkelig til selger etter at den er fastslått, for at mangelen skal kunne påberopes. Ansvaret gjelder ikke for skader som er skjedd under transport til kjøper, eller som følge av normal slitasje, overbelastning, dårlig behandling, feilanvendelse, feil montering eller annen årsak utenfor selgers kontroll. Et vilkår for at selgerens ansvar skal kunne gjøres gjeldende, er at delene stilles til selgerens disposisjon for undersøkelse med oppgavene over typebetegnelse samt leveringsdato. Alle transportkostnader dekkes av kjøperen. Hvis selger ikke finner det hensiktsmessig å foreta reparasjoner, er hans ansvar begrenset til å foreta utskiftning av varen. Selgeren er ikke forpliktet til å betale noen form for erstatning hvis en kontraktsmessig mangel blir avhjulpet, eller hvis kjøperen har tapt sin rett til å heve kjøpet. Forøvrig har selgeren ikke noe ansvar for tap eller skade på person, eiendom eller annet direkte eller indirekte tap som måtte oppstå som følge av mangelen. Ethvert erstatningskrav som måtte oppstå i forbindelse med nærværende kontrakt er under alle omstendigheter begrenset til 40 % av kjøpesummen for varen.


11. Salgspant

Selger har salgspant i varen i henhold til lov om pant av 8/2 1980. Salgspanten gjelder inntil kjøpesummen for leveransen med et tillegg av eventuelle renter og omkostninger i sin helhet er betalt.


12. Patent – mønster

Selger påtar seg intet ansvar hvis varen eller bruken av varen direkte eller som del av annen vare bryter patent eller varemerke.


13. Tvist

Disse bestemmelsene gjelder bare hvis de ikke strider mot gjeldende lovbestemmelser eller andre avtaler som er blitt skriftlig bekreftet. Hvis noen av bestemmelsene faller ut som angitt, skal de resterende fremdeles ha sin gyldighet. I tilfelle søksmål fra en av partene skal saken avgjøres ved selgers verneting.